Als u als klant en/of als zakelijk berijder van een leaseauto gebruikmaakt van de diensten van Terberg Business Mobility, en als u onze website www.terbergbusinessmobility.nl bezoekt of gebruikmaakt van onze berijdersapp, verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens van u. In dit privacystatement leest u hoe Terberg Business Mobility met uw persoonsgegevens omgaat en wat uw rechten in dat kader zijn.

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Terberg Business Mobility, Eendrachtlaan 280, (3526 LB) Utrecht, is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Voor vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via

post: Terberg Business Mobility, Postbus 3046, (3502 GA) Utrecht
telefoon:  030- 2884774
e-mail: info@terbergbusinessmobility.nl

Terberg Business Mobility maakt deel uit van de Terberg Business Lease Group B.V.

Klanten van Terberg Business Mobility zijn, voor zover ze toegang tot uw persoonsgegevens hebben, daarvoor zelf verwerkingsverantwoordelijke.

Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij zullen uw persoonsgegevens niet gebruiken om op geautomatiseerde wijze besluiten te nemen waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden.

Uw persoonsgegevens worden, afhankelijk van de diensten van Terberg Business Mobility waarvan u gebruik maakt, voor de volgende doeleinden verwerkt:

– Als u onze website bezoekt of van onze app gebruikt maakt:
Als u een zakelijke klant van Terberg Business Mobility bent:
Als u berijder bent van een leaseauto van Terberg Business Mobility
Wat zijn de rechtsgronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat we daarvoor, in de woorden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, een ‘gerechtvaardigd belang’ hebben. Dat houdt in dat wij uw persoonsgegevens mogen verwerken omdat dat nodig is voor onze bedrijfsuitoefening, terwijl uw privacybelangen daarbij niet in de knel komen. We mogen dat ook doen in het belang van derden, mits ook daar uw privacybelangen niet zwaarder wegen dan die van de betreffende derde.

Als we voor de verwerking van bepaalde persoonsgegevens uw toestemming nodig hebben zullen we die gegevens pas verwerken als we uw toestemming hebben gekregen, en zullen we daarmee stoppen als u die toestemming intrekt.

Mocht u met ons een leaseovereenkomst sluiten, dan verwerken we uw persoonsgegevens voor de uitvoering van die overeenkomst. Als uw werkgever een leaseovereenkomst met ons heeft gesloten dan verwerken wij uw persoonsgegevens als berijder op grond van ons gerechtvaardigd belang (het uitvoeren van de overeenkomst met uw werkgever).

Tenslotte verwerken wij uw persoonsgegevens omdat we daartoe een wettelijke verplichting hebben, bijvoorbeeld op grond van belasting- of verkeerswetgeving.

Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?

Wij verkrijgen uw persoonsgegevens omdat u ze aan ons verstrekt, bijvoorbeeld bij uw bezoek aan onze website, bij het gebruik van onze app, bij het aangaan van een overeenkomst met ons en bij de uitvoering van die overeenkomst. Wij kunnen ook persoonsgegevens verkrijgen van uw werkgever, als die een overeenkomst met ons aangaat.

Als u gebruikmaakt van een leaseauto verkrijgen wij ook persoonsgegevens, bijvoorbeeld over het gebruik van de auto, de melding van ongevallen en schade, en de planning van reparaties.

In sommige gevallen verkrijgen wij persoonsgegevens van derden, bijvoorbeeld in het kader van controles bij het afsluiten van een overeenkomst, van overheidsdiensten zoals de politie of de gemeente (bijvoorbeeld over bekeuringen en parkeerboetes), en van onze partners (bijvoorbeeld dealers, reparatiebedrijven, sleepdiensten).

Tenslotte verrijken wij bij uw bezoek aan onze website en het gebruik van de app persoonsgegevens door het gebruik van cookies.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Als u onze website bezoekt of van onze app gebruikt maakt:

Als u een zakelijke klant van Terberg Business Mobility bent:

Als u berijder bent van een leaseauto van Terberg Business Mobility:
 • voor- en achternaam
 • geslacht
 • bedrijfsgegevens
 • adres
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • uw gebruikersnaam
 • uw (tijdelijke) wachtwoord
 • kentekennummer
 • kilometerstand
 • brandstofverbruik
 • locatiegegevens
 • uw communicatievoorkeuren
 • de door u verleende toestemming om u een nieuwsbrief te sturen
 • of u de nieuwsbrief opent, en waar u klikt in de nieuwsbrief
 • uw functie
 • rijbewijs
 • tankkaartgegevens
 • gegevens over schades en pechgevallen
 • gegevens over verkeersovertredingen
Aan welke derden verstrekken wij uw persoonsgegevens?

Wij kunnen partijen inschakelen die ons helpen bij ons werk. Dat zijn bijvoorbeeld bedrijven die het onderhoud en de schadereparatie aan uw auto uitvoeren. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verstrekken aan professionele experts die geen verwerkers zijn, zoals accountants en advocaten.

Als u een leaseovereenkomst met ons wilt aangaan laten wij een creditcheck uitvoeren. Daarvoor verstrekken wij uw gegevens aan Economic Data Resources B.V. (EDR). EDR gebruikt die gegevens voor onderzoek naar uw kredietwaardigheid en voor een advies daarover aan ons. Op de verwerking van uw persoonsgegevens door EDR is het privacybeleid van EDR van toepassing, dat u hier

(https://www.edrcreditservices.nl/privacy-statement/ ) kunt vinden.

Voor zover nodig voor de uitvoering van de overeenkomst (van u of uw werkgever) met Terberg Business Mobility kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan dealers, partners zoals reparatiebedrijven en verzekeringsmaatschappijen.

Onder omstandigheden moet Terberg Business Mobility uw persoonsgegevens verstrekken aan overheidsinstellingen, zoals de Belastingdienst, het Openbaar Ministerie of de politie.

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen binnen de Terberg Business Lease Group ter bevordering van de in dit Privacystatement genoemde doeleinden.

Wij kunnen uw persoonsgegevens verstrekken aan derden in verband met een voorgestelde of feitelijke zakelijke transactie of financiering.

Wij kunnen rechten uit de leaseovereenkomsten aan Terberg Business Lease Finance B.V. overdragen in het kader van de financiering van ons wagenpark. Terberg Business Mobility voert met betrekking tot deze activa de gehele administratie en operationele dienstverlening uit en verwerkt uw persoonsgegevens daarbij in overeenstemming met dit Privacystatement. Partijen hebben afspraken gemaakt met het oog op dataminimalisatie en het waarborgen van privacyrechten.

Naar welke landen geven wij uw persoonsgegevens door?

Uw persoonsgegevens worden alleen in Nederland verwerkt of in landen waarin dit op grond van Nederlandse of Europese wetgeving is toegestaan.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan, wettelijk verplicht is en/of noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is daarom afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen. Wij kiezen binnen deze kaders altijd voor de kortste bewaartermijn.

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang u of uw werkgever een leasecontract bij ons heeft en/of gebruik maakt van onze diensten, en zolang het nodig is om uw (aan)vraag af te handelen en contact met u op te nemen.

Als uw persoonsgegevens nodig zijn voor het verzekeren van onze juridische positie kunnen wij de betreffende gegevens zolang voor dat doel bewaren.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op uw computer, uw telefoon of uw tablet. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst.

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, wordt er een pop-up getoond waarin u om toestemming voor het plaatsen van bepaalde cookies wordt gevraagd. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Wij gebruiken de cookies van bovenstaande partijen voor de volgende doeleinden:

 • het genereren van algemene statistieken en het verkrijgen van inzage in hoe onze website wordt gebruikt door het publiek;
 • het optimaliseren van onze diensten;
 • het afstemmen van de aanbiedingen op onze website en in onze nieuwsbrieven, op basis van uw interesses en aan de hand van uw click- en surfgedrag.

Door gebruik te maken van social media cookies maken we functionaliteiten van social media zoals Facebook, LinkedIn, Instagram en Twitter mogelijk.

U kunt altijd zelf beslissen of u cookies wilt accepteren of weigeren.

Wat zijn uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens?

Uw rechten zijn vastgelegd in de artikelen 15 tot en met 22 van de Algemene verordening gegevensbescherming:

 • u heeft het recht inzage te vragen in welke persoonsgegevens we van u verwerken;
 • u kunt om rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens vragen;
 • u heeft het recht om beperking te vragen van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • u heeft het recht tegen verwerking van uw persoonsgegevens bezwaar te maken;
 • u heeft het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens.

Als u van deze rechten gebruik wilt maken kunt u daartoe een bericht met uw naam en contactgegevens sturen aan Terberg Business Mobility B.V., Postbus 3046, (3502 GA) Utrecht of een e-mail sturen aan info@terbergbusinessmobility.nl. In uw verzoek moet u zoveel mogelijk specificeren om welke persoonsgegevens het gaat. Wij zullen binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren.

In geval van een verzoek tot verwijdering zullen wij de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij, en voor zover, de wet ons verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren, of er andere dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. Wij sturen u na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht. Als we de betreffende persoonsgegevens (gedeeltelijk) niet hebben verwijderd, sturen we u een bericht waarin we toelichten waarom niet (volledig) aan uw verzoek kon worden voldaan.

Wij moeten uw identiteit controleren om te voorkomen dat kwaadwillenden gegevens van anderen kunnen verkrijgen. U moet dan ook een kopie van een identiteitsbewijs meesturen. U moet dan (voor zover van toepassing) de MRZ (machine readable zone; de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en het Burgerservicenummer (BSN) onherkenbaar maken.

Als we niet of niet volledig kunnen vaststellen op welke persoonsgegevens uw verzoek betrekking heeft, kunnen we u vragen om uw verzoek nader te specificeren. We schorten dan de uitvoering van het verzoek op totdat u ons de nadere specificatie heeft verstrekt.

Sommige persoonsgegevens moeten mogelijk bewaard worden om wettelijke redenen.

U heeft altijd het recht een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of bij de rechter. Meer informatie daarover vindt u hier.

Vragen of suggesties

Voor vragen of suggesties betreffende dit Privacystatement kunt u ons mailen: info@terbergbusinessmobility.nl.

Wijzigingen en versie

Wij kunnen dit Privacystatement aanpassen, bijvoorbeeld naar aanleiding van nieuwe wetgeving, rechtspraak, of publicaties van de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij raden u daarom aan het Privacystatement regelmatig op wijzigingen na te lezen. Deze versie dateert van december 2019.